Avstämningsautomatik

Trenchs EFC60m

 • Trenchs EFC60m återskapar asymmetrin varvid en konsekvent tillförlitlig kompensering av nätets Ic åstadkommes
 • Detta system programmeras även så att den permanenta ströminjiceringen föreligger endast när symmetrigraden ligger under en viss förutbestämd nivå
 • Systemet beräknar Ires med hjälp av ströminjiceringen utan att behöva flytta reaktor

Kompensering av Ic = Resonansjordning

 • I reaktorjordade nät kompenseras nätets kapacitiva jordfelsströmmar med hjälp av en nollpunktsreaktor mellan matande transformators nollpunkt alt. via nollpunktsbildare och jord
 • Då reaktorströmmen ställs lika med nätets kapacitiva jordfelsströmmar blir summan av dessa 0 A
 • Den ström som reaktorn ställs över eller under nätets kapacitiva jordfelsström kallas för snedavstämning
 • Storleken på den kapacitiva jordfelsströmmen beror på ledningslängder och ledningstyper i nätet

Värdet på Ic

 • Värdet på nätets aktuella Ic hittar man när nollpunktsreaktorn står mitt för resonskurvans maxtopp = maxvärdet på Vo
 • Vo-värdet är beroende på nätets asymmetri
 • Ju större asymmetri desto högre Vo

Fullt ut kompenserad med den automatiskt steglöst reglerbara nollpunktsreaktorn = högsta känslighet mot små förändringar på nätet

Exakt avstämning av NX

 • Diagrammet visar värdet på den resulterande jordfelsströmmen i förhållande till över- alternativt underkompensering av den kapacitiva jordfelsströmmen
 • Ingen snedavstämning möjlig endast med den steglöst reglerbara nollpunktsreaktorn
 • Högsta känslighet mot små förändringar på nätet